г. Бишкек, ул. Журнальная, 23А

office@jashtar.org

+996 770 888 935

+996 770 888 435

Форма поиска

Өнөктөштүк жөнүндө Жобо

1. Жалпы жобо

1.1. Бул  Жобо оноктоштуктун  эн  негизги  максатын,  принциптерин  жана  маселел,  анын башкаруу  системасын  жана  ошондой  эле  жалпы  ишмердикке  оноктоштордун  катышуусун  тескейт.

1.2. Башкы  максат:   Оноктоштуктун  прнциптердин максатын,  милдеттерин болушо билген тилектештердин  тобун  калыптоо,  долбоорлорду  ийгиликтуу  ишке  ашырганга  багыт  алган  кызыкдар  тараптардын  мумкунчулукторун бириктируу  менен,Кыргыз Республикасынын  активдуу  коомун  калыптоо.

 

2. Принциптер (Оноктоштук)

2.2 Абройду ардактоожана КРсынын мыйзамадарынбекем сактоо.

2.3 Кызыкчылыктардымакулдашуупринциби – оноктоштордункызыкчылыктарышайкешкелишикерек.

2.4 Иш-чараныалыпбаруудагыкатышуу принциби -оноктоштордунчогу-чаранишалыпбаруусунамуктаждыкпайдаболгонкоз ирмемденбаштапмамилетузулотжана муктаждыкжоголмоюнчаоноктоштук созулат созулат.​

 

3.   ИРМ дин  оноктоштору  боло  алат:

3.1 Оноктоштук карым катнаштын  принциптерин  ишке  ашыра  алган,  Оноктоштук  жонундо  ойлонуп  чечим  чыгарган жана  ИРМ  менен  Келишим же  болбосо Меморандум  тузгон эл  аралык  жана  улуттук  уюмдар, бизнес  жана  мамлекеттик  структуралар , Кыргыз Республикаснынын  ЖОБ, ЖТБсы боло  алат.

3.2 Оноктоштуктун абалы (статус) кийинки  укуктарга ээ кылат:

Оноктоштук  менен баарлашуу; келишимдерди,  меморантумдарды тузуу, ар  бир  оноктош  менен  биргелешип  иш алып  баруу;  маалымат  алуу.

 

4. ИРМ дин  оноктоштору  боло  албайт:

1. Максаттары  жана  принциптери уюмдун  максаттарына жана  принциптерине  карама  каршы  келген эл  аралык же улуттук  Саясий  партиялар;

2. Максаттары  жана  принциптери уюмдун  максаттарына жана  принциптерине  карама  каршы  келген эл  аралык же улуттук  диний уюмдар;

3. Максаттары  жана  принциптери уюмдун  максаттарына жана  принциптерине  карама  каршы  келген комерциялык  уюмдар  же  мамлекеттик  мекемелер

 

5. Оноктоштрдун  белгилерин (логотип) жайгаштыруу:

1. Маалыматтык  материалдарда,  веб-сайттарда  жана маалыматтык  ресурстарда белгилерди  жайгаштыруу,  тараптар  менен  макулданышы керек.

2. Белгилерди  жайгаштыруудан  мурда  (материалдардын  улгулору) Оноктоштор  менен  макулданылышы керек.  Балким  жайгаштыруу боюнча  суроолор же  кошумчалар  болсо   материал толугу  менен  иштелип  буткондон  кийин  дагы Оноктоштор  тарабынан тезинен 1-2 иш   кунун ичинде  макулданышы керек.

 

6. Кызыкчылыктардын  келишпестиги:

6.1 Оноктоштороздорунунмилдеттерин жумушоноктошунуналдындаакниети менен аткарганга болгонбаардыккучжумшалышыкерек .

6.2 Оноктошотормененозарабайланышууда Уюмдункызыкчылыгынганаишкеашыруу.

6.3 Сиз уюмдунОноктоштору мененболгонкарымкатнашыныз,булдокументтинталаптарынажоопберээрине кумон санап жатсаныз, булжонундожеткечинизгекабарбеишиниззарыл.

       

Жат корунуш:

   6.5  Берилген  маалыматты  жашыруу жана  бурмалоо,  кызмтка  залака  келтируу,  кызыкчылыктын конфликттерин  жаратуу, уюмдун  Оноктошторуно  карата  туура  эмес  иш  алып  баруу.

   6.6  Кызматтагы  жэ жалпыга  маалым эмес  оноктоштор  жана конкутенттер  жонундогу маалыматты  колдонууга  болбойт, эгерде  ал туура  эмес  жол  менен  же кызматкерге  ката келген  болсо.

   6.6  Мызам  чегинде гана  ишке  ашырылса  оноктоштор жонундо маалыматты  ачыпканга жол  берилет.