Бишкек шаары, Журнал көчөсү, 23А

office@dr.kg

+996 770 888 935

+996 770 888 435

Search form

Ички саясат

Институттун ишмердүүлүгү бекитилген ички документтер менен жөнгө салынат:

¾    Устав Жаштар өнүгүү институтунун ички жана тышкы мамилелерин жөнгө салган уюмдун негизги документи болуп эсептелет.

¾    Кадр саясаты, персоналды колдонуу жана жалдоо, кызматчыларды жумушка кабыл алуу, персоналды окутуу, кызматчыларды баалоо, эмгек акысын төлөө, сыйлоо жана өндүрүп алуу чаралары,  камсыздандыруу жана социалдык компенсациялоо,  эмгек мамлелерин токтотуу, эмгек мамилелериндеги талаштар  маселелерин жөнгө салат.

¾    Ишкердик этиканын кодексинде,  кызматкердинсырткы көрүнүшү, иш орду, жыйындар жана кеӊешмелер, купуялуулук, салттар жана адаттар, уюмдагы өз ара мамилелер, мамлекеттик органдар  жана коомдук уюмдар менен мамилелер, кызыкчылыктардын карама-каршылыктуулугу сыяктуу жоболор жазылган.

¾     Курчап турган чөйрө тармагындагы саясаты, Кыргызстандын табиятына аяр мамиле кылуу принциптерин,  энергетикалык жана табигый ресурстарды рационалдуу колдонуу, курчап турган чөйрөгө зыяндуу таасирин тийгизүүчү долбоорлорду колдобоо, озонду кыйратуучу каражаттарды колдонуудан баш тартуу, ден-соолукка жана курчап турган чөйрөгө коопсуз материалдарды жана жабдууларды сатып алуу, чийки заттарды, материалдарды, энергоресурстарды рационалдуу түрдө колдонуу, персоналдарды экология маселелери боюнча окутуу жана маалымдоо, курчап турган чөйрөнүн абалы үчүн баардык персоналдын жоопкерчиликтүүлүгүн жогорулатууга эскертме берет.

¾    Мүчөлүк тууралуу жободо,  бирикменинмүчөлөрүнүн негизги укуктары жана милдеттери; Бирикмедеги мүчөлүктүн токтотулушу; Бирикменин мүчөлөрүнүн эсеби; Бирикменин акча каражаттарын калыптандыруу; Бирикмеге мүчөлүк төгүмдөрү бекитилген.

¾      Такшалма тууралуу жободо, такшалманын максаттары жана милдеттери; мазмуну; өтүү тартиби; кураторлук; тараптардын милдеттери; такшалманын аяктоосу жана такшалуучуну аттестациялоо жазылган.

¾    Курчап турган чөйрөнү коргоо жана коопсуздук техникасы боюнча нускама, коопсуздуктун жалпы талаптары; ишти башоодон мурунку коопсуздуктун  талаптары;  иштөө учурундагы коопсуздуктун талаптары; авариялык абал учурундагы талаптарды, ишти аяктоо учурундагы талаптарды камтыйт.

¾    Ички эмгек тартибинин эрежелери, кызматчыларды жумушка алууну тартибин, кызматчылардын  жана уюмдун жетекчилигинин укуктары менен милдеттерин; кызматчылардын иштөө убактысын; кызматтык иш сапарын; кызматчылардын өргүү убактысын;  эмгек тартибин; кызматчылардын жана уюмдун жетекчилигинин жоопкерчиликтерин жөнгө салат.  

¾    Гранттар тууралуу жобо, грант алуу үчүн арыздарды кабыл алуу мөөнөтүн, гранттарды кабыл алуу үчүн арыздарга коюлган талаптарды, грант алуу үчүн берилген арыздарды кароо тартибин, гранттык келишимдерди түзүү жана аны аткаруу  тартибин, грантты максаттуу пайдалануу боюнча отчеттуулукту жөнгө салат.

¾    Эсеп саясаты – Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана финансылык отчеттуулук боюнча эл аралык стандарттарга ылайык, бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүүнүн ички эрежелери. Уюмдун ишмердүүлүгү жана уюмдун мүлкү тууралуу толук, ишенимдүү маалыматты калыптандырууну,  финансылык туруктуулукту камсыз кылуу жана уюмдун чарбалык ишмердүүлүгүндө  тескери көрүнүштөрдү токтотууну жөнгө салат.